Elen i Sverige

Energikällor, energiförsörjning och elmarknad

Här har Elbyte.se försökt att på ett enkelt vis förklara den svenska elmarknaden och hur elmarknaden påverkar er som läsare av den här artikeln.

Hur produceras el i sverige?

Sveriges elproduktion har sina rötter i 1800-talet men elektricitetens begynnelse och historia kan härledas till för flera tusen år sedan, då man identifierade det som idag kallas för statisk elektricitet.

I slutet av 1800 talet började Sverige producera el för första gången.

Detta var i Göteborg och den elproducenten underhöll cirka 1000 lampor. I Stockholm dröjde det cirka 8 år till innan elektriciteten började produceras och kunde försörja folk med el. Elektricitet påverkade samhället otroligt mycket under denna tiden och under 1900 talets början skedde en stor expantion av elnätet i Sverige. Det började komma fler elproducenter runt om i Sverige och infrastrukturen (elnäten) vidgades.

Den svenska elmarknaden Svenska elmarknaden

Hur stor del av Sveriges energi kommer från vattenkraft?

Fram till mitten av 50 talet var vattenkraft den dominerande källan till el i Sverige då cirka 95 procent av all producerad el kom från vattenkraft. Därefter under 60-talet började folk oroa sig en hel del kring vattenkraftens negativa effekter med förhöjda vattennivåer för boende kring de älvarna där vattenkraftverken skulle byggas bland annat. Även den negativa effekt vattenkraft kan ha för djurliven i vattnet hamnade i allmänhetens blickfång. Denna oro ledde till att politiker började vända blicken åt alternativa energiproduktionssystem som till exempel kärnkraft. Det var under denna tiden som kärnkraften började att ta fart och utvecklas i Sverige.

Läs också Hur kärnkraft fungerar och Hur vindkraft fungerar.

Expansionen fortgick under 70-talet men elförbrukningen började avta eftersom den tidigare ökat kraftig eftersom elnäten höll på att byggas ut. Under 70-talet och fram tills avregleringen 1996 var väldigt hög om man jämför mot tidigare år då den ökade konstant.

Sverige utvecklade allt mer känkraftverk vilket också det mötte stort motstånd från flera håll. Politiska partier förde riskerna på agendan och föreslog miljövänligare elalternativ. Efterfrågan på el och elproduktionen ökade allt mer ända fram till avregleringen av den svenska elmarknaden 1996.

Avregleringen av elmarknad 1996

Varför avreglerades den svenska elmarknaden? I slutet av nittiotalet höll statsfinanserna på att hämta sig från tidigare lågkonjunktur och skyhöga räntor från bankerna. Den ekonomiska situationen i landet kan troligtvis ha banat väg för en mer liberal syn på konkurrens. Avregleringen 1996 berodde på den tidigare stora utbyggnaden och expansionen av elnätverken och produktion som hade skapat en stor makt åt elbolagen.

Fram tills 1996 styrdes priserna av elleverantörer och när väl utbyggnaden av infrastrukturen var på plats var det mängden el som började spela roll. Tidigare hade fokus legat på att bygga ut elsystemet och dra alla kablar. I och med detta var politikerna mycket rädda för monopolistiska effekter som påföljd, det vill säga att prisutvecklingen skulle vara negativ för konsumenterna och styras av elleverantörerna. Därför avreglerades den svenska elmarknaden så att det uppstod fri konkurrens.

Nu fungerar elmarknaden såhär:

Svenska elmarknaden Elproducenter -> Elbörsen -> Elhandelsföretag -> Slutkund

Alla privatpersoner kan välja fritt bland alla elhandelsföretag som finns i sitt område. Elhandelsföretagen köper elen på elbörsen Nord Pool (vissa elhandelsföretag är också producenter själva).

Elhandelsföretagen är distributörer som köper in el från ursprungskällan, det vill säga elproducenten. Elhandelsföretagen äger oftast inte elnäten och därför är din elfaktura tvådelad. Den består av elpriset som beror av den förbrukning av el du har samt den fasta avgiften för elnätet. Den fasta avgiften för elnätet kan man inte undgå, den betalar alla. Det skulle kunna liknas vid tunnelbanan där tunnelbanesystemen där infrastrukturen är elnätet, tågen är elen och du som passagerare kan välja vilket tåg du skall åka.

Elbörsen Nordpool

Elnätsföretagen har monopol och är uppdelade i olika geografiska distrikt som ägs av dem enskilt.

Elleverantörerna är som sagt de du väljer själv men elproducenterna själva upphandlar elen på en nordiska marknadsplats som heter Elbörsen Nordpool. Här upphandlas el mellan länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Elhandelsföretagen köper in elen och säljer vidare till olika privatpersoner och företag. Denna börs fungerar precis som vilken annan som helst där priserna styrs av utbud och efterfrågan. Utbudet av el kan variera kraftigt och el kan sparas under lång tid.

Hur bestäms elpriset?

Elpriserna som elhandelsföretagen upphandlar är beroende av elproduktionen. Det handlar om utbud och efterfrågan. Hur mycket el som produceras i relation till hur mycket el som behövs. I tider då det finns ont om el och efterfrågan är hög så går priserna upp. På somrarna är det ofta som så att el finns i överskott och då går priserna ned. Har man ett rörligt elpris följer man priset som i tur beror på elkonjunkturerna. Ibland stängs vissa av kärnkraftverken ned för reparation eller liknande vilket också ofta får effekter på priset.

Ta reda på Vad mellan fast eller rörligt elpris som är bäst

Den svenska Elmarknaden 2023

Idag 22 år sedan avregleringen fungerar det i stort sett likadant men det enda som skiljer är priserna mellan de olika bolagen. Det har tillkommit nya aktörer och nya kommer helatiden. Ett vanligt hushåll sparar igenom snitt 1500 -2000 kr på att regelbundet byta elbolag och sedermera elavtal. Här kan du finna en guide i hur man byter elbolag. Priserna varierar kraftigt mellan elbolag och man kan spara pengar på att faktiskt välja rätt elbolag. Vi rekommenderar att man ser över sin elsituation, för varför betala för mer än vad man behöver?

Tycker du detta har varit till hjälp? Då får du jättegärna dela med dig av denna till vänner och bekanta.

Ni får gärna höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.

Email: info@elbyte.se

Artikel skriven av Elbyte. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar